Ο Λόγος έγινε σαρξ

Ο απόστολος Ιωάννης ξεκινάει το ευαγγέλιο του απ’ το σημείο που μπορεί να κατανοεί ο ανθρώπινος νους, και μας περιγράφει:

1 Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. 2 Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. 3 Πάντα δι’ αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν. 4 Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. 5 Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό. (Ιωάν. 1:1-5)

Ο ανθρώπινος νους μπορεί να εννοήσει το Θεό μέσα απ’ τα δημιουργήματά του καθώς είναι γεγραμμένο.

19 Επειδή ό,τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. 20 Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. (Ρωμ. 1:19-20)

Ότι μπορεί να δει ο άνθρωπος μέσα στην κτίση το έφτιαξε ο Λόγος και χωρίς τον Λόγο δεν έγινε τίποτα. Για να γίνουν φανερά αυτά τα έργα το πρώτο που έφτιαξε ο Θεός ήταν το φως. Μέσα στο Λόγο ήτο η ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων, αυτό το φως φέγγει  μέσα στο σκοτάδι.

Ο άνθρωπος που θα εννοήσει το Λόγο φωτίζεται και λαμβάνει ζωή αιώνιο.

Αυτή η ζωή δόθηκε δώρο στον άνθρωπο από τον Θεό και για να γίνει κατανοητή αυτός ο Λόγος έγινε άνθρωπος καθώς είναι γεγραμμένο.

14 Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. (Ιωάν. 1:14)

Ερχόμενος ο Χριστός στον κόσμο φανέρωσε στο ανθρώπινο γένος τι είναι ο αόρατος Θεός, είναι ταπεινός, γεννήθηκε σε μια φάτνη, αγάπησε τον άνθρωπο τόσο ώστε να λάβει ανθρώπινο σώμα καθώς είναι γεγραμμένο.

16 Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν. 17 Όθεν έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα με τους αδελφούς, διά να γείνη ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, διά να κάμνη εξιλέωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. 18 Επειδή καθ’ ότι αυτός έπαθε πειρασθείς, δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους. (Εβρ. 2:16-18)

Δεν ήρθε με αγγελική μορφή αλλά με ανθρώπινη φύση, έγινε κατά πάντα όμοιος με εμάς για να μπορέσει σαν μόνος μεσίτης να μας βοηθήσει να συνδεθούμε με τον αιώνιο Θεό. Αυτό το έκανε για να μας φανερώσει πόσο αγάπησε ο Θεός το ανθρώπινο γένος με αποκορύφωμα τη σταυρική του θυσία καθώς είναι γεγραμμένο.

16 Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. 17 Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι’ αυτού. (Ιωάν. 3:16-17)

 

Αυτό που έκανε ο Θεός, έγινε αιτία οι άγγελοι να θαυμάσουν βλέποντας τον δημιουργό τους μικρό παιδάκι μέσα σε μία φάτνη και έψαλαν στο Θεό.

13 Και εξαίφνης μετά του αγγέλου εφάνη πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων τον Θεόν και λεγόντων· 14 Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. (Λουκ. 2:13-14)

Δόξαζαν τον ύψιστο γι’ αυτό που έκανε, να ειρηνεύσει το ανθρώπινο γένος δείχνοντας την ευμένεια του δια του Χριστού.

Ο ερχομός του δημιουργού στη γη με ανθρώπινο σώμα και το έργο που έκανε πεθαίνοντας πάνω στο σταυρό για να σβήσει την αμαρτία μας και να μας φέρει στη δόξα του μόνο επειδή μας αγάπησε, είναι το μεγαλύτερο αγαθό που δόθηκε ποτέ στον άνθρωπο. Είναι το σημαντικότερο γεγονός που συνέβη  ποτέ. Τα Χριστούγεννα δεν πρέπει να είναι μια γιορτή που θα  ανταλλάξουμε μερικά δώρα αλλά να μας ανοίξει ο Θεός την διάνοια να εννοήσουμε και να δεχτούμε τον Χριστό σαν μοναδικό σωτήρα. Όποιος αποδεχθεί έτσι τον Χριστό τότε δεν θα είναι ένα δημιούργημα Θεού αλλά θα γίνει παιδί Θεού καθώς είναι γεγραμμένο.

9 Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. 10 Ήτο εν τω κόσμω, και ο κόσμος έγεινε δι’ αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. 11 Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. 12 Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· 13 οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν. (Ιωάν. 1:9-13)

Όλο το νόημα του ερχομού του Χριστού στη γη είναι να τον δεχθούμε σαν Θεό που έγινε άνθρωπος, να μετανοήσουμε δεχόμενοι την θυσία του για να γίνουμε από κτίσματα παιδιά Θεού και να ζήσουμε αιώνια μαζί του.