Εκκλ. 9:11 Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον, ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλ΄  ουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλ΄ ουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλ΄ ουδέ η χάρις εις τους αξίους· διότι καιρός και περίστασις συναντά εις πάντας αυτούς. 12 Διότι ουδέ ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρόν αυτού· καθώς οι ιχθύες οίτινες πιάνονται εν κακώ δικτύω, και καθώς τα πτηνά, τα οποία πιάνονται εν παγίδι, ούτω παγιδεύονται οι υιοί των ανθρώπων εν καιρώ κακώ όταν εξαίφνης επέλθη επ΄ αυτούς.

Στη ζωή μας κάποια πράγματα εξαρτώνται από εμάς και κάποια όχι.

Η Αγία Γραφή μας δηλώνει ότι ο καιρός και η περίσταση διαμορφώνουν τη μακροζωία, τη δύναμη, τη σοφία, τα πλούτη και τη χάρη.

Πολλές φορές έχει σημασία η εποχή που γεννιέται κάποιος, ο τόπος ή και η οικογένεια, πράγματα για τα οποία δεν ευθύνεται ο άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτό. Για παράδειγμα αν κάποιος γεννηθεί σε εποχή και περιοχή που γίνεται πόλεμος δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους ανθρώπους στη μόρφωση, στην εργασία και σε κάθε άλλο αγαθό που έχουν πρόσβαση άλλοι συνάνθρωποί του που βρίσκονται πάνω στη γη.

Παρ’ όλα αυτά ο άνθρωπος έχει και την δική του ευθύνη στο να προκαθορίζει τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον λίγο χρόνο που του δίνεται και στο να εκλέγει σε κάθε σταυροδρόμι της ζωής του το δρόμο που θα ακολουθήσει. Από τις δικές του επιλογές και από τον τρόπο που χειρίζεται το χρόνο που του δόθηκε, εξαρτάται το μέλλον του.

Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και οι δρόμοι που μας ανοίγονται στο διάβα της ζωής είναι αμέτρητοι. Ο σοφός άνθρωπος βρίσκει τον σωστό δρόμο χωρίς καθυστέρηση και τον ακολουθεί. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί στον ουρανό και στην αιώνια και ευτυχισμένη  ζωή. Αυτός ο δρόμος είναι ο Ιησούς Χριστός Ιωάν. 14:6 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι΄ εμού.

Ακόμα  μας λέει να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας με σύνεση, όχι στην παρακοή του Λόγου του Θεού γιατί το αποτέλεσμα είναι πόνος, αλλά στην υπακοή του που οδηγεί στην αιώνια ζωή Εφεσ. 5:15 Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ΄ ως σοφοί, 16 εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί.

Εύχομαι ο Θεός αυτόν τον καινούριο χρόνο να μας φωτίζει ώστε να βρίσκουμε και να ακολουθούμε πάντα το σωστό δρόμο και να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας με σοφία.

Αντώνης Περιστεράκης (επίσκοπος της Εκκλησίας)